Danh sách Form

Đăng ký với Ban tổ chức

Quý khách vui lòng gửi file SCAN và nộp giấy xin phép tại ban tổ chức khi đến tham gia triển lãm VPSE 2023 Hà Nội

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————————-

GIẤY XIN PHÉP SỬ DỤNG MÁY NÉN KHÍ

Kính gửi: Trung tâm Triễn lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội

BTC Triển lãm VPSE 2023 – Hà Nội

Tên đơn vị   : ………………………………….…………………………………….…

Người đại diện :………………………………….…- Chức vụ:……………………

Điện thoại   :………………………………….…- Vị trí gian hàng:……………………

Công ty chúng tôi tham gia Triển lãm VPSE 2023 – Hà Nội (20-22/04/2023) và cần thiết trưng bày các sản phẩm chuyên ngành quảng cáo. Để phục vụ cho việc trưng bày thiết bị này, công ty chúng tôi cần sử dụng các loại máy móc trong khu vực sàn nhà triển lãm:

-…………………………………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………………………………..

Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ các qui định về an toàn PCCC, quy định của BTC triển lãm cùng Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mọi sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng thiết bị nêu trên tại khu vực triển lãm.

  Hà Nội , ngày       tháng     năm 2023

ĐƠN VỊ XIN PHÉP.         

(Ký tên và đóng dấu)     

 

           

                 XÁC NHẬN                                                                    XÁC NHẬN

   TTTL QUỐC TẾ I.C.E HÀ NỘI                                                  BAN TỔ CHỨ

Gửi file Scan xin phép máy nén khí