THỜI GIAN MỞ CỬA


Đơn vị tham gia

            Từ 8h30 đến 18h30

Khách tham quan

            Từ 9h00 đến 18h00